Tính nhịp sinh học

Tính nhịp sinh học theo chu kỳ, dưới sự luận đoán của Kinh dịch